اعطای نمایندگی

سامانه بازاریاب به عنوان اولین شبکه فروشگاههای غیر مجازی آنلاین کشور، به منظور گسترش حوزه فعالیت خود، از شرکتهای واجد شرایط، نسبت به جذب نمایندگی استانی اقدام می نماید. کلیه متقاضیان بویژه متقاضیان محترمی که در خواست نمایندگی خود را در زمان برگزاری نمایشگاه اگرو فود تهران ارائه نموده اند، با تکمیل فرم در خواست نمایندگی، می توانند نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

دانلود فرم درخواست نمایندگی